DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG - THCS ĐẶNG BẮC

Thành viên:Trường THCS Lý Tự Trọng     Bài viết: 28
Thứ hai - 11/03/2019 16:50
Danh sách cán bộ giáo viên trường THCS Lý Tự Trọng qua các thời kỳ
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG - THCS ĐẶNG BẮC
  
   DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Hoàng Xuân Linh 27/01/1962 ĐHTC toán lý Nam Sơn X 01/09/1983 2018 1987
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn X 15/05/2002 2017 2005
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 2006 1994
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 1989 1985
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinh hoá Đặng Sơn X 05/09/1999 2006 2004
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Nam Sơn X 01/06/2002 2007 2010
 1.  
Lê Thị Thu Hằng 07/04/1978 ĐHTX văn Thi Trấn X 01/09/2000 2017 2006
 1.  
Nguyễn Thị Vinh 27/05/1978 ĐHTX văn Lưu Sơn X 01/09/2000 2017 2005
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 2011 2013
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn Bắc Sơn X 01/09/2003 2007 2010
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Thị Trấn X 01/09/2003 2008 2013
 1.  
Uông Đình Sơn 09/09/1975 CĐSP thể Đà Sơn X 01/09/1998 2018 2003
 1.  
Hoàng Thị Long 27/12/1975 ĐHTC văn Đông Sơn X 01/09/1996 2018 2004
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHSP Anh TC Lưu Sơn X 28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Tràng Sơn X 01/11/2004 2008  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 ĐHSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 2007 2016
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 2007  
 1.  
Bùi Duy Tân 25/12/1979 ĐHSP TX Địa Đặng Sơn X 01/07/2006 2016 2018
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 2009  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 2006 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 2014 2009
 1.  
Cao Thị Lam 12/04/1985 CĐ MT Lưu Sơn 2009  Huyện 2015  
 1.  
Trần Thị Lan Hương 19/01/1991 CĐ sinh hóa Bắc Sơn 2014  Huyện 2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010  Huyện 2018  
30 Trần Thị Lĩnh 10/08/1988 ĐHTC tin Cát Văn, 2010  Huyện 2017  
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoa 20/03/1968 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1988 2013 1998
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/09/2000 2016 2004
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 2006 1994
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 1990  
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 2006 2004
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/06/2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Kim Anh 25/06/1984 ĐHTC Anh Bắc Sơn X 01/12/2005 2015 2014
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 2011 2013
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 2009 2012
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 2008 2013
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 2010 2013
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 15/05/2002 2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX Tiếng anh Yên Sơn X 01/05/2002 2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 2008 2014
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 ĐHSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn, Đô Lương X 01/02/2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 2007  
 1.  
Bùi Duy Tân 25/12/1979 ĐHSP TX Địa Đặng Sơn X 01/07/2016 2016  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 2006 2009
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1984 ĐHTX văn Lạc Sơn 2005  Huyện 2005  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 ĐH TX toán Thi Trấn 2005 Huyện 2006  
 1.  
Cao Thị Lam 12/04/1985 CĐTX MT Lưu Sơn 2009 Huyện 2014  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Trần Thị Lan Hương 19/01/1991 CĐ sinh hóa Bắc Sơn 2014 Huyện 2015  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 2010  
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoa 20/03/1968 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1988 2013 1998
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 ĐHTC toán Bắc Sơn X 01/09/2000 2016 2004
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 2006 1994
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 1990  
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 2006 2004
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Nam Sơn X 01/06/2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Kim Anh 25/06/1984 ĐHTC Anh Bắc Sơn X 01/12/2005 2015 2014
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 2011 2013
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 2009 2012
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 2008 2013
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 2010 2013
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 15/05/2002 2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX Tiếng anh Yên Sơn X 01/05/2002 2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 2008 2014
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 ĐHSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 2007  
 1.  
Bùi Duy Tân 25/12/1979 ĐHSP TX Địa Đặng Sơn X 01/07/2016 2016  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 2006 2009
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1984 ĐHTX văn Lạc Sơn 2005 Huyện 2005  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 ĐH TX toán Thi Trấn 2005 Huyện 2006  
 1.  
Cao Thị Lam 12/04/1985 CĐTX MT Lưu Sơn 2009 Huyện 2014  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Trần Thị Lan Hương 19/01/1991 CĐ sinh hóa Bắc Sơn 2014 Huyện 2015  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 2010  
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 - 2016
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoa 20/03/1968 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1988 2013 1998
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1980 2009 1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 2006 1994
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 1990  
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/09/1999 1999  
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/06/2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Kim Anh 25/06/1984 ĐHTC Anh Lưu Sơn X   2015  
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 2011 2013
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 15/05/2002 2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 2009 2012
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 2008 2013
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 2010 2013
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC  toán Lưu Sơn X 15/05/2002 2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX Tiếng anh Yên Sơn X 01/05/2002 2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHTC văn Lưu Sơn X 01/09/2003 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 2008 2014
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 ĐHSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 2006 2009
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1984 ĐHTX văn Lạc Sơn 2005 Huyện 2006  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 ĐH TX toán Thi Trấn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Cao Thị Lam 12/04/1985 CĐTX MT Lưu Sơn 2009 Huyện 2014  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Trần Thị Lan Hương 19/01/1991 CĐ sinh hóa  Bắc Sơn 2014 Huyện 2015   
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 2010  
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 - 2015
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoa 20/03/1968 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1988 2013 1998
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1980 2009 1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 2006 1994
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 1990  
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn X 05/09/1983 1995 1995
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/09/1999 1999  
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/06/2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn X 01/09/2000 2000 2006
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 2011 2013
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 15/05/2002 2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 2009 2012
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 2008 2013
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 2010 2013
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 15/05/2002 2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX  anh Yên Sơn X 01/05/2002 2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHTC văn Lưu Sơn X 01/09/2003 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 2008  
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn X 01/09/2003 2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 ĐHSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn, X 01/01/1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 2006 2009
 1.  
Cao Thị Lam 12/04/1985 CĐTX MT Lưu Sơn 2009 Huyện 2014  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1984 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2005 Huyện 2005  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Hồ Thị Hoa   Y tế Đặng Sơn   Trường    
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Nguyễn Thị Phương Hoa 20/03/1968 ĐHTC Văn Thị Trấn X 1988 2013  
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHTC Văn Thị Trấn X 1980 2009 1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 1986 2006 1994
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 1982 2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 1982 1990  
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn X 1983 1995 1995
 1.  
Lê Hải Long 05/03/1970 ĐHTX toán Thị Trấn X 2000 2009 2005
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn X 1996 1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 1999 2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn X 1999 1999  
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn X 2000 2000 2006
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 2005 2011 2013
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 2002 2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 2002 2009 2012
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 2003 2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn X 2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 2003 2008 2013
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 2002 2010 2013
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 2002 2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX  Anh Yên Sơn X 2002 2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHTC văn Lưu Sơn X 2003 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 2005 2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn X 2005 2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn X 2003 2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 CĐSP toán tin Yên Sơn X 2004 2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 2005 2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 2008 2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 2008 2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 2008 2006 2009
 1.  
Hoàng Thị Hợp 05/08/1984 ĐHTX MT Cát Văn 2009 Huyện   2013  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện   2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1984 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện   2005  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện   2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện   2010  
 1.  
Hồ Thị Hoa   Y tế Đặng Sơn 2012 Trường    
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn X 01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1980 08-2009 1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 09-2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 01-1990  
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn X 05/09/1983 07-1995 1995
 1.  
Lê Hải Long 05/03/1970 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/09/2000 08/2009 2005
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn X 05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 01-2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/09/1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/06/2002 01-2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn X 01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 01-2011  
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 05/09/2001 10-2002  
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 15/05/2002 04-2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 09-2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 02-2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 08/2009  
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 09-2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 08/2009 2007
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn X 15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 09-2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 09-2008  
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 09-2010  
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 09-2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 15/05/2002 08/2009 2006
 1.  
Tăng Thị Quỳnh Oanh 25/02/1980 ĐHTX T. Anh Yên Sơn X 01/05/2002 09-2012 2004
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHTC văn Lưu Sơn X 01/09/2003 08/2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 09-2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 01-2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn X 01/09/2005 04-2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn X 01/09/2003 09-2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 09-2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 09-2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 08/2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 09-2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 03-2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 08/2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 10-2006 2009
 1.  
Nguyễn Quốc Quỳnh 02/01/1982 ĐHTX MT TC Kỳ Sơn . T kỳ 2003 Huyện 09-2009  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 09-2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1983 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 08-2006  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên 08/05/1978 ĐHTX sử Bắc Sơn, 2003 Huyện 10-2009  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2011 - 2012
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn X 01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHTC Văn Thị Trấn X 01/09/1980 08-2009 1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn X 01/09/1986 09-2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn X 01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn X 01/09/1982 01-1990  
 1.  
Hoàng Thị Hồng 1957 ĐH SP Sinh Đặng Sơn X      
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn X 05/09/1983 07-1995 1995
 1.  
Lê Hải Long 05/03/1970 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/09/2000 08/2009 2005
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn X 05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn X 05/09/1999 01-2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/09/1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn X 01/06/2002 01-2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn X 01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Hoàng Thị Vợi 20/07/1981 ĐHSP sử Đặng Sơn X 01/09/2005 01-2011  
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn X 05/09/2001 10-2002  
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn X 15/05/2002 04-2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn X 01/09/2003 09-2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn X 01/09/2003 02-2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHTX Địa Thị Trấn X 15/05/2002 08/2009  
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn X 01/09/2003 09-2005 2001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09/08/1978 ĐHTX toán Yên Sơn X 15/05/2002 08/2009 2007
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn X 15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn X 15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn X 01/09/1999 09-2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn X 01/09/2003 09-2008  
 1.  
Lê Hải Định 08/06/1977 ĐHTX Toán Thị Trấn X 15/05/2002 09-2010  
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lưu Sơn X 28/12/2006 09-2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 ĐH TC SP toán Lưu Sơn X 15/05/2002 08/2009 2006
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHTC văn Lưu Sơn X 01/09/2003 08/2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn X 01/11/2004 09-2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn X 15/02/2005 01-2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn X 01/09/2005 04-2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn X 01/09/2003 09-2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 CĐSP toán tin Yên Sơn X 01/11/2004 09-2007  
 1.  
Lê Thị Nguyệt 08/02/1980 ĐHSP GDCD Lưu Sơn X 01/09/2005 09-2011 2007
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lưu Sơn X 01/02/2008 08/2009  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn X 01/02/2008 09-2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn X 01/01/1981 03-2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04/07/1972 ĐHKT TC Lạc Sơn X 15/07/2002 08/2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn X 01/03/2008 10-2006 2009
 1.  
Nguyễn Quốc Quỳnh 02/01/1982 ĐHTX MT TC Kỳ Sơn . T kỳ 2003 Huyện 09-2009  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 09-2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1983 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 08-2006  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên 08/05/1978 ĐHTX sử Bắc Sơn, 2003 Huyện 10-2009  
 1.  
Dương Thị Vinh 12/12/1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Mai Thị Phúc 1959 CĐSP TD Bắc Sơn, Nghỉ chờ hưu
 
                                                                                     
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2010 - 2011
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHSP Sinh Lạc sơn   01-09-1978 2005 1983
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHSP Văn Thị Trấn   01-09-1980 2009 1998
 1.  
Hoàng Thị Hồng 01-09-1957 ĐHSP Sinh Thị Trấn   01-09-1981 1985  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01-11-1982 1988 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn   01-09-1986 2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05-09-1981 1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01-09-1962 ĐHTC Văn Lư­u Sơn   05-09-1982 2005  
 1.  
Mai Thị Phúc 25/02/1959 CĐSP thể Bắc Sơn   01-09-1982 2006 1983
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09-10-1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01-09-1986 1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01-10-1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01-09-1982 1990  
 1.  
Đặng Thị Thứ 01-09-1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05-09-1983 1995 1995
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 ĐHTC Toán Bắc Sơn   01-09-2000 2002 02004
 1.  
Lê Hải Long 05-03-1970 ĐHTC toán Thị Trấn   01-09-2000 2009 2005
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05-12-1975 ĐHTC toán lý Lư­u Sơn   05-09-1996 1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinh hoá Đặng Sơn   05-09-1999 2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09-05-1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01-09-1999 1999  
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTC toán Lạc Sơn   01-06-2002 2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTC Hoá Bắc Sơn   01-09-2000 2000 2006
 1.  
Lê Thị Hằng 10-04-1980 ĐHTC toán lý Lư­u Sơn   15/05/2002 2002 2006
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05-09-2001 2002  
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTC Văn L­ưu Sơn   15/05/2002 2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06-11-1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   01-09-2003 2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02-08-1980 ĐHTC văn sử Trung Sơn   01-09-2003 2007 2010
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHSP Địa Thị Trấn   15/05/2002 2009  
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn   01-09-2003 2005 12001
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09-08-1978 ĐHTC toán Yên Sơn   15/05/2002 2009 2007
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn   15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐH  toán lý Đà Sơn   15/05/2002 2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02-03-1978 ĐH toán lý Thị Trấn   01-09-1999 2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTC A. văn Trung Sơn   01-09-2003 2008  
 1.  
Lê Hải Định 08-06-1977 ĐHTC Toán Thị Trấn   15/05/2002 2010  
 1.  
Nguyễn Anh Tuấn 28/05/1979 ĐHTC A. văn Lư­u Sơn   28/12/2006 2010 2009
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 CĐSP toán lý L­ưu Sơn   15/05/2002 2009 2006
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 ĐHSP văn L­ưu Sơn   01-09-2003 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06-04-1982 ĐHTC toán Thị Trấn   01-11-2004 2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04-04-1981 ĐHTC Thể Thị Trấn   15/02/2005 2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12-10-1979 CĐSP Địa Thuận Sơn   01-09-2005 2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phư­ơng 22/07/1981 CĐSP A. văn Văn Sơn   01-09-2003 2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10-08-1982 CĐSP toán tin Yên Sơn   01-11-2004 2007  
 1.  
Trần Thị Loan 06-05-1981 ĐHTC A. văn Văn Sơn   01-02-2007 2005  
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá L­u Sơn   01-02-2008 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Hiền 09-11-1984 CĐSP A. văn Đặng Sơn   01-02-2007 2007  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 CĐSP N. hoạ Tràng Sơn   01-02-2008 2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Đặng Sơn   01-01-1981 2000  
 1.  
Chế Huy Hồng 04-07-1972 ĐH KT Lạc Sơn   15/07/2002 2009 2003
 1.  
Võ Thị Nga 01-01-1981 CN vật lý Bồi Sơn   01-03-2008 2006 2009
 1.  
Nguyễn Quốc Quỳnh 02-01-1982 ĐHSP MT TC L­ưu Sơn 2003 Huyện 2009  
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10-09-1984 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên 05-08-1978 ĐHTX sử Bắc Sơn 2003 Huyện 2009  
 1.  
Dư­ơng Thị Vinh 12-12-1984 CĐ tin học Thuận Sơn 2010 Huyện 2010  
 1.  
Hoàng Thị Trà 15/06/1989 CĐ th­ viện Đặng Sơn 2010 Huyện 2010  
 
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2009 - 2010
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHSP Sinh Lạc sơn   01-09-1978   1983
 1.  
Nguyễn Công Lộc 26/01/1954 ĐHSP Lý Thị Trán   01-09-1977   1984
 1.  
Phùng Bá Ngọ 18/11/1954 ĐHTH Hoá Đặng Sơn   1971   1998
 1.  
Hoàng Thị Hồng 01-09-1957 ĐHSP Sinh Thị Trấn   01-09-1981    
 1.  
Trần Thị Minh Hợi 22/12/1960 ĐHSP Văn Thị Trấn   01-09-1980   1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01-11-1982   2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn   01-09-1986   1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05-09-1981    
 1.  
Nguyễn Cảnh Nhung 19/05/1958 ĐHTC Văn Thị Trấn   1980   1996
 1.  
Nguyễn Thị Thuỷ 01-02-1958 CĐSP Sử Lư­u Sơn   1977    
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09-10-1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01-09-1986   1985
 1.  
Trần Thị Mai 01-10-1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   1983    
 1.  
Lê Thuý Anh 01-09-1962 ĐHTC Văn Lư­u Sơn   05-09-1982    
 1.  
Đặng Thị Thứ 01-09-1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05-09-1983   1995
 1.  
Mai Thị Phúc 25/02/1959 CĐSP thể Bắc Sơn   01-09-1982   1983
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Đặng Sơn   01-01-1981    
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 ĐHTC Toán Bắc Sơn   01-09-2000   2004
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05-12-1975 ĐHTC toán lý Lư­u Sơn   05-09-1996   1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn   05-09-1999   2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09-05-1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01-09-1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTC toán Lạc Sơn   01-11-2002    
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTC Hoá Bắc Sơn   01-09-2000   2006
 1.  
Lê Thị Hằng 10-04-1980 ĐHTC toán lý Lư­u Sơn   15/05/2002   2006
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05-09-2001    
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTC Văn L­ưu Sơn   15/05/2002   2006
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn   15/05/2002   2005
 1.  
Hoàng Văn Hùng 09-08-1978 ĐHTC toán Yên Sơn   15/05/2002   2007
 1.  
Nguyễn Thị Ni Na 28/09/1980 ĐHSP Địa Thị Trấn   15/05/2002    
 1.  
Lê Hải Long 05-03-1970 ĐHTC toán Thị Trấn   01-09-2000   2005
 1.  
Lê Thị Nghị 15/09/1955 TC KT Đặng Sơn   01-09-1976    
 1.  
Nguyễn Hải An 02-03-1978 CĐ toán lý Thị Trấn   01-09-1999   2003
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 CĐ toán lý Đà Sơn   15/05/2002   2005
 1.  
Nguyễn Thanh Hải 15/03/1978 CĐSP toán lý L­u Sơn   15/05/2002   2006
 1.  
Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 ĐHTC thể Trung Sơn   2003    
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06-11-1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   2003    
 1.  
Trần Kim Tú 04-04-1981 ĐHTC Thể Thị Trấn   15/02/2005    
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn   01-09-2003   2001
 1.  
Đặng Thị Liễu 02-08-1980 ĐHTC văn sử Trung Sơn   01-09-2003    
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06-04-1982 ĐHTC toán Thị Trấn   01-11-2004    
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTC A. văn Trung Sơn   01-09-2003    
 1.  
Chế Huy Hồng 04-07-1972 TC KT Lạc Sơn   15/07/2002   2003
 1.  
Bùi Thị Ph­ương 22/07/1981 CĐSP A. văn Văn Sơn   01-09-2003    
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10-08-1982 CĐSP toán tin Yên Sơn   01-11-2004    
 1.  
Nguyễn Thị Lý 15/05/1980 CĐSP văn Lư­u Sơn   01-09-2003    
 1.  
Trần Thị Loan 06-05-1981 ĐHTC A. văn Văn Sơn   02-07-2007    
 1.  
Nguyễn Thị Hải 07-10-1982 CN A. văn Văn Sơn   01-02-2007    
 1.  
Hoàng Thị Anh Minh 27/10/1983 ĐHSP Hoá Lư­u Sơn   01-02-2008    
 1.  
Võ Thị Nga 01-01-1981 CN vật lý Bồi Sơn   01-03-2008    
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12-10-1979 CĐSP Địa Thuận Sơn   01-09-2005   2001
 1.  
Nguyễn Thị Hiền 09-11-1984 CĐSP A. văn Đặng Sơn   01-02-2007    
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 CĐSP N. hoạ Tràng Sơn   01-02-2008    
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10-09-1984 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 2006  
 1.  
Nguyễn Quốc Quỳnh 02-01-1982 ĐHSP MT TC L­ưu Sơn 2003 Huyện 2009  
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên 05-08-1978 ĐHTX sử Bắc Sơn 2003 Huyện 2009  
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2008 - 2009
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn   01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Nguyễn Công Lộc 26/01/1954 ĐHSP Lý Thị Trán   01-09-1977   1984
 1.  
Phùng Bá Ngọ 18/11/1954 ĐHTH Hoá Đặng Sơn   1971   1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn   01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn   01/09/1986 09-2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn   05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01/09/1982 01-1990  
 1.  
Lê Thị Mai Nghỉ Hưu tháng 8/2008
 1.  
Hoàng Thị Hồng 1957 ĐH SP Sinh Đặng Sơn        
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05/09/1983 07-1995 1995
 1. K
Lê Thị Nghị 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn   05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn   05/09/1999 01-2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/09/1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn   01/06/2002 01-2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn   01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn   05/09/2001 10-2002  
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn   15/05/2002 04-2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   01/09/2003 09-2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn   01/09/2003 02-2007 2010
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn   01/09/2003 09-2005 2001
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn   15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn   15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn   01/09/1999 09-2008 2003
 1.  
Nguyễn Mạnh Hùng 13/12/1975 ĐHTX A. văn Trung Sơn   01/09/2003 09-2008  
 1.  
Nguyễn Thị Tố Hảo 06/04/1982 ĐHTX toán Thị Trấn   01/11/2004 09-2008  
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn   15/02/2005 01-2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn   01/09/2005 04-2006 2001
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/11/2004 09-2007  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn   01/02/2008 09-2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn   01/01/1981 03-2000  
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn   01/03/2008 10-2006 2009
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 09-2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1983 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 08-2006  
 1.  
Mai Thị Phúc 1959 CĐSP TD Bắc Sơn,        
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 ĐHTC Toán Bắc Sơn   01-09-2000   2004
 1.  
Lê  Thị Hằng 10/04/1980 CĐSP Toán Lưu Sơn   2002   2006
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn   01/09/2003 09-2006  
 1.  
Trần Khánh Chi 04/04/1980 CĐSP Toán Đà Sơn   2003    
 1.  
Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 CĐSP Thể     2003    
 1.  
Hồ Thị Lý 02/04/1954 CĐSP văn Bắc Sơn   1975    
 1.  
Hoàng Thị Huấn 26/10/1953 CĐSP toán Bắc Sơn   1976    
 1.  
Nguyễn Thị Hải 07/10/1982 ĐHSP Anh Thuận Sơn 2005      
 1.  
Trần Thị Loan 06/05/1981 ĐH Anh Bắc Sơn 2006 2007    
 1.  
Nguyễn Thị Hiền 09/11/1984 CĐSP Anh Đặng Sơn   2007    
 1.  
Nguyễn Thị Thủy 02/02/1958 CĐSP Sử Lưu Sơn   1977    
 
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2007 - 2008
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn   01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Nguyễn Công Lộc 26/01/1954 ĐHSP Lý Thị Trán   01-09-1977   1984
 1.  
Phùng Bá Ngọ 18/11/1954 ĐHTH Hoá Đặng Sơn   1971   1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn   01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn   01/09/1986 09-2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn   05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01/09/1982 01-1990  
 1.  
Hoàng Thị Hồng 1957 ĐH SP Sinh Đặng Sơn   1974    
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05/09/1983 07-1995 1995
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn   05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn   05/09/1999 01-2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/09/1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn   01/06/2002 01-2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn   01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn   05/09/2001 10-2002  
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn   15/05/2002 04-2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   01/09/2003 09-2003  
 1.  
Đặng Thị Liễu 02/08/1980 ĐHTC văn sử Bắc Sơn   01/09/2003 02-2007 2010
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn   01/09/2003 09-2005 2001
 1.  
Nguyễn Hoàng Anh 13/03/1977 ĐHSP Sử Nam Sơn   15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Nguyễn Văn Ngọc 28/05/1979 ĐHTC  toán lý Đà Sơn   15/05/2002 02-2007 2005
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn   15/02/2005 01-2008  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn   01/09/2005 04-2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn   01/09/2003 09-2006  
 1.  
Phan Thị Hồng Minh 10/08/1982 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/11/2004 09-2007  
 1.  
Hoàng Khánh Chi 19/10/1985 ĐHTX N. hoạ Tràng Sơn   01/02/2008 09-2007  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn   01/01/1981 03-2000  
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn   01/03/2008 10-2006 2009
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 09-2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1983 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 08-2006  
 1.  
Mai Thị Phúc 1959 CĐSP TD Bắc Sơn,        
 1.  
Lê Thị Mai 17/08/1953 CĐSP Toán Đặng Sơn   1976    
 1.  
Lê Thị Nghị 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Lê  Thị Hằng 10/04/1980 CĐSP Toán Lưu Sơn   2002   2006
 1.  
Trần Khánh Chi 04/04/1980 CĐSP Toán Đà Sơn   2003    
 1.  
Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 CĐSP Thể     2003    
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn   01/09/1999 09-2008 2003
 1.  
Hồ Thị Lý 02/04/1954 CĐSP văn Bắc Sơn   1975    
 1.  
Hoàng Thị Huấn 26/10/1953 CĐSP toán Bắc Sơn   1976    
 1.  
Nguyễn Thị Hải 07/10/1982 ĐHSP Anh Thuận Sơn 2005      
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn   01/01/1981 03-2000  
 1.  
Nguyễn thị Hiền 09/11/1984 CĐSP Anh Đặng Sơn   2007    
 1.  
Nguyễn Thị Thủy 02/02/1958 CĐSP Sử Lưu Sơn   1977    
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 CĐSP Toán Bắc Sơn   2000    
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2006 - 2007
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn   01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Nguyễn Công Lộc 26/01/1954 ĐHSP Lý Thị Trán   01-09-1977   1984
 1.  
Phùng Bá Ngọ 18/11/1954 ĐHTH Hoá Nam Sơn   1971   1998
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn   01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Lê Đức Vân 27/07/1964 ĐHTC Văn Bắc Sơn   01/09/1986 09-2006 1994
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn   05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01/09/1982 01-1990  
 1.  
Hoàng Thị Hồng 01/09/1957 ĐH SP Sinh Đặng Sơn   1974    
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05/09/1983 07-1995 1995
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn   05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Lê Thị Thuý Hà 19/03/1978 ĐHTC sinhhoá Đặng Sơn   05/09/1999 01-2006 2004
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/09/1999    
 1.  
Nguyễn Nữ Thanh Huyên 19/02/1979 ĐHTX toán Bắc Sơn   01/06/2002 01-2007 2010
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn   01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 CĐSP Toán Bắc Sơn   2000    
 1. ê
Lê  Thị Hằng 10/04/1980 CĐSP Toán Lưu Sơn   2002   2006
 1.  
Trần Khánh Chi 04/04/1980 CĐSP Toán Đà Sơn   2003    
 1.  
Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 CĐSP Thể     2003    
 1.  
Trần Thị Hoa 28/03/1978 ĐHTX Văn Lưu Sơn   15/05/2002 04-2007 2006
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   01/09/2003 09-2003  
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn   05/09/2001 10-2002  
 1.  
Lê Trọng Hồng 19/02/1978 ĐHTC Sử Bắc sơn   01/09/2003 09-2005 2001
 1.  
Nguyễn Hải An 02/03/1978 ĐHTC toán lý Thị Trấn   01/09/1999 09-2008 2003
 1.  
Nguyễn Thị Hải 07/10/1982 ĐHSP Anh Thuận Sơn 2005      
 1.  
Hoàng Thị Hải Anh 26/05/1980 Cử nhân Anh Nhân Sơn 2003      
 1.  
Trần Kim Tú 04/04/1981 ĐHTCThể Thị Trấn   15/02/2005 01-2006  
 1.  
Nguyễn Hồng Chuyên 12/10/1979 ĐHTX Địa Thuận Sơn   01/09/2005 04-2006 2001
 1.  
Bùi Thị Phương 22/07/1981 ĐHTX A. văn Văn Sơn   01/09/2003 09-2006  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn   01/01/1981 03-2000  
 1.  
Trần Thị loan 06/05/1981 ĐH Văn Sơn 2005      
 1.  
Võ Thị Nga 01/01/1981 CN vật lý Bồi Sơn   01/03/2008 10-2006 2009
 1.  
Võ Thị Trà 16/05/1983 CĐSP toán tin Thi Trấn 2006 Huyện 09-2006  
 1.  
Đinh Thị Hồng Duyên 10/09/1983 CĐSP văn,GD Lạc Sơn 2006 Huyện 08-2006  
 1.  
Lê Thị Nghị 15/06/1989 CĐ thư viện Đặng Sơn 2010 Huyện 09-2010  
 1.  
Mai Thị Phúc 25/02/1959 CĐSP TD Bắc Sơn,   1980    
 1.  
Hoàng Thị Huấn 26/10/1953 CĐSP toán Bắc Sơn   1976    
 1.  
Đinh Thị Vinh 28/11/1979 ĐHSP Sử  Lạc Sơn   2003    
 1.  
Trần Văn Lân 09/10/1980 Thị Trấn 2003 2004    
 1.  
Nguyễn Thị Minh 20/02/1952 CĐSP toán Bắc Sơn   1976    
 1.  
Hồ Thị Lý 02/04/1954 CĐSP văn Bắc Sơn   1975    
 1.  
Nguyễn Thị Bích Liên 0508/1978 Thị Trấn   2003    
 1.  
Mai Thị Oanh 01/10/1977 ĐH Lạc Sơn 2002 2003    
 1.  
Lê Thị Mai 17/08/1953 CĐSP Toán Đặng Sơn   1976    
 
 
 
 
DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THCS ĐẶNG SƠN
 NĂM HỌC 2005 - 2006
 
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên môn hiện tại Chỗ ở hiện nay (xã) Tháng năm được hợp đồng Tháng năm vào biên chế Năm
Về
 trường
Năm vào đảng
 1.  
Trần Văn Hùng 25/08/1957 ĐHTC Sinh Lạc sơn   01/09/1978 11-2005 1983
 1.  
Trần Thị  Thanh Vân 18/03/1961 ĐHSP Toán Lưu Sơn   1984  Về vinh 10/2005
 1.  
Nguyễn Công Lộc 26/01/1954 ĐHSP Lý Thị Trán   01-09-1977   1984
 1.  
Nguyễn Thị Bích Lan 19/02/1962 ĐHTX Văn Đặng Sơn   01/11/1982 11-1998 2004
 1.  
Nguyễn Thị Xuân 29/06/1958 ĐHTC Văn Đặng Sơn   05/09/1981 12-1991  
 1.  
Lê Thuý Anh 01/09/1962 ĐHTX Văn Lưu Sơn   05/09/1982 09-2005  
 1.  
Trần Nguyên Thứ 09/10/1961 ĐHTC Thể Đặng Sơn   01/09/1986 01-1989 1985
 1.  
Hoàng Đình Dũng 23/09/1980 CĐSP Thể Trung Sơn   2003    
 1.  
Trần Thị Mai 01/10/1962 ĐHTC Văn Đặng Sơn   01/09/1982 01-1990  
 1.  
Hoàng Thị Hồng 01/09/1957 ĐH SP Sinh Đặng Sơn   1974    
 1.  
Đặng Thị Thứ 01/09/1960 CĐSP Địa Nam Sơn   05/09/1983 07-1995 1995
 1.  
Lê Đức Sâm 17/11/1978 CĐSP Toán Bắc Sơn   2000    
 1.  
Lê  Thị Hằng 10/04/1980 CĐSP Toán Lưu Sơn   2002   2006
 1.  
Lê Thuỳ Anh 05/12/1975 ĐHTX toán lý Lưu Sơn   05/09/1996 12-1998 1998
 1.  
Trần Khánh Chi 04/04/1980 CĐSP Toán Đà Sơn   2003    
 1.  
Tăng Thị Lan 09/05/1973 CĐSP toán tin Yên Sơn   01/09/1999    
 1.  
Lê Thị Mai 17/08/1953 CĐSP Toán Đặng Sơn   1976    
 1.  
Trần Thị Bình 23/10/1978 ĐHTX Hoá Bắc Sơn   01/09/2000 09-2000 2006
 1.  
Mai Thị Trang  Nhung 1982 TC. ÂN Đặng Sơn 2005      
 1.  
Chu Thị Vinh 30/04/1978 ĐHTX Văn Đặng Sơn   05/09/2001 10-2002  
 1.  
Nguyễn Thị Hải 07/10/1982 ĐHSP Anh Thuận Sơn 2005      
 1.  
Hoàng Thị Hải Anh 26/05/1980 Cử nhân Anh Vinh 2003      
 1.  
Trần Thị Mai Anh 06/11/1979 ĐHTC văn sử Đà Sơn   01/09/2003 09-2003  
 1.  
Trần Thị Lan 26/09/1963 TC KT Lưu Sơn   01/01/1981 03-2000  
 1.  
Lê Thị Nghị 15/09/1955 TC KT     1976    
 1.  
Bùi Thị Túy 05/03/1951 ĐHSP K7 Đặng Sơn   1972 Hưu 10/2006
 1.  
Đinh Thị Vinh 28/11/1979 ĐHSP Sử     2003    
 1.  
Võ Thị Điện 2010/1949 ĐHSP Văn     1974 Chờ hưu chính thức
 1.  
Lê Thị Nhữa 12/09/1950 CĐSP Toán     1975 Hưu NĐ/16/CP
 
 

 

Nguồn tin: thcslytutrong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây