DANH HIỆU TIÊN TIẾN, HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN 2018 -2019

Thành viên:Trường THCS Lý Tự Trọng     Bài viết: 28
Thứ sáu - 29/11/2019 11:01
DANH HIỆU TIÊN TIẾN, HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN 2018 -2019
DANH HIỆU TIÊN TIẾN, HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN 2018 -2019
UBND HUYỆN ĐÔ LƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                       
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU  
Năm học: 2018 - 2019  
                       
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ Danh hiệu
Toán Văn/TV
Khối 6      
1 Hoàng Thị Hải Anh 18/02/2007 6A 7,3 7,1 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
2 Trần Thị Dung 30/04/2007 6A 8,0 6,8 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
3 Nguyễn Trọng Đức 27/11/2007 6A 7,5 6,2 7,4 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
4 Hoàng Thị Hải 13/02/2007 6A 8,9 7,9 8,4 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi
5 Nguyễn Minh Hiếu 15/05/2007 6A 8,4 7,6 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
6 Đặng Văn Hợi 12/12/2007 6A 7,5 6,8 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
7 Hoàng Nhật Huy 05/02/2007 6A 7,1 6,6 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
8 Lê Khánh Linh 01/09/2007 6A 6,6 6,4 6,5 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
9 Trần Thị Bích Loan 02/10/2007 6A 9,4 7,9 8,2 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
10 Đặng Hoàng Mạnh 01/04/2007 6A 7,7 6,5 7,2 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
11 Nguyễn Thị Bảo Nhi 01/08/2007 6A 6,9 6,2 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
12 Nguyễn Đình Phú 24/7/2007 6A 7,5 5,4 6,7 Khá Khá 4 HS Tiên tiến
13 Lương Đắc Phúc 25/8/2007 6A 7,1 6,4 7,2 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
14 Trần Ngọc Quân 29/8/2007 6A 6,2 6,5 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
15 Lê Nữ Hồng Thương 16/07/2007 6A 8,1 6,1 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
16 Lê Đức Công Toàn 18/12/2007 6A 8,3 6,9 7,5 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
17 Trần Đình Việt 23/02/2007 6A 7,4 7,0 7,0 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
18 Lê Công Hợp 25/10/2007 6B 7,4 7,6 7,3 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
19 Bùi Thị Như Quỳnh 21/06/2007 6B 7,1 7,3 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
20 Ngô Thị Trang 24/12/2007 6B 7,8 7,6 7,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
Khối 7      
21 Trần Thị Lan Anh 30/01/2006 7A 6,3 7,1 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
22 Trần Thị Hoà 26/08/2006 7A 7,8 7,2 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
23 Nguyễn Thị Huyền 20/05/2006 7A 8,1 6,8 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
24 Nguyễn Thị Linh 15/11/2006 7A 7,4 7,6 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
25 Trần Thị Thảo 11/08/2006 7A 6,7 6,7 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
26 Bùi Thị Thanh Thuý 12/10/2006 7A 6,0 6,6 6,7 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
27 Trần Thị Ngọc Anh 24/01/2006 7B 6,7 6,5 6,5 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
28 Trần Thị Khánh Duyên 03/03/2006 7B 7,0 6,9 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
29 Trần Minh Đức 16/02/2006 7B 7,4 7,2 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
30 Lê Khánh Linh 02/10/2006 7B 6,7 6,5 6,9 Khá Khá 5 HS Tiên tiến
31 Nguyễn Khánh Linh 15/09/2006 7B 7,4 7,8 7,5 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
32 Lê Thị Oanh 03/05/2006 7B 7,3 6,7 6,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
33 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/07/2006 7B 8,0 5,9 7,0 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
34 Nguyễn Thị Hoài Thu 13/09/2006 7B 7,2 6,9 6,9 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
35 Hà Văn Uy 08/06/2006 7B 7,2 6,4 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
36 Lê Hải Yến 14/04/2006 7B 7,3 6,5 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
37 Tô Thị Lan Anh 22/6/2006 7C 6,9 7,7 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
38 Đặng Thị Hoài Dung 16/04/2006 7C 7,4 6,1 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
39 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/11/2006 7C 7,4 6,8 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
40 Bùi Thị Anh Đào 17/01/2006 7C 7,8 7,1 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
41 Trần Thị 18/03/2006 7C 7,2 6,8 7,3 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
42 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/07/2006 7C 8,0 7,2 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
43 Lê Trần Mai Hoa 25/01/2006 7C 7,9 7,4 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
44 Bùi Thanh Hoài 12/01/2006 7C 8,5 6,9 7,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
45 Nguyễn Văn Hoàng 18/06/2006 7C 9,0 7,4 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
46 Trần Việt Hoàng 05/08/2006 7C 7,6 5,6 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
47 Trần Thị Huệ 28/05/2006 7C 7,2 7,0 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
48 Phan Văn Hùng 28/01/2006 7C 9,6 6,8 7,7 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
49 Đào Viết Huy 07/10/2006 7C 9,0 6,6 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
50 Trần Ngô Gia Huy 17/12/2006 7C 8,3 6,0 6,7 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
51 Hoàng Quốc Khánh 02/09/2006 7C 7,2 6,5 6,8 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
52 Nguyễn Thị Khánh Linh 16/02/2006 7C 6,6 7,4 6,9 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
53 Nguyễn Thị Trà My 27/07/2006 7C 8,8 7,8 8,1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
54 Lê Ngọc Nguyên 19/10/2006 7C 8,0 6,3 6,9 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
55 Lê Thảo Nhi 26/5/2006 7C 8,7 7,3 7,4 Khá Khá 1 HS Tiên tiến
56 Thái Văn Quang 23/11/2006 7C 8,8 6,4 7,3 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
57 Hoàng Thị Phương Thảo 27/9/2006 7C 9,1 7,1 7,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
58 Trần Ngọc Thiện 26/08/2006 7C 6,8 7,4 7,5 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
59 Bùi Thị Thuỷ Tiên 26/01/2006 7C 7,8 6,1 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
60 Đặng Nguyễn Huyền Trang 04/07/2006 7C 8,8 7,6 7,8 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
61 Ngô Thị Xuân 20/7/2006 7C 6,9 6,4 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
Khối 8      
62 Trần Văn Bằng 28/06/2005 8A 7,3 6,0 6,7 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
63 Phạm Thị Hương 08/02/2005 8A 6,2 7,4 6,9 Khá Khá 1 HS Tiên tiến
64 Bùi Nguyên Long 27/01/2005 8A 7,0 6,4 6,5 Khá Khá 4 HS Tiên tiến
65 Hoàng Trần Mạnh 13/12/2005 8A 7,7 6,5 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
66 Bùi Thị Trà My 10/11/2005 8A 7,7 5,4 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
67 Hoàng Thị Nguyệt 20/11/2005 8A 6,5 7,0 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
68 Hoàng Thị Nhung 07/04/2005 8A 6,4 6,7 6,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
69 Hoàng Thị Thương 09/04/2005 8A 8,3 7,8 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
70 Nguyễn Lê Cảnh Toản 28/06/2005 8A 7,5 6,3 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
71 Hoàng Thị Huyền Trang 02/02/2005 8A 6,0 6,9 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
72 Đỗ Trần Thị Thảo Vi 18/05/2005 8A 5,9 7,0 6,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
73 Hồ Sỹ Cường 11/06/2005 8B 8,5 6,5 6,9 Khá Tốt 8 HS Tiên tiến
74 Trần Thị Thuỳ Dung 06/09/2005 8B 8,2 7,3 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
75 Bùi Thị Duyên 09/10/2005 8B 7,9 7,2 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
76 Hoàng Thị Đức 22/06/2005 8B 8,5 7,0 7,0 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
77 Mai Văn Huy 22/09/2005 8B 8,0 6,5 7,0 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
78 Đặng Thị Khánh Huyền 29/10/2005 8B 9,0 7,2 7,8 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
79 Bùi Đăng Tình 22/05/2005 8B 8,4 6,4 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
80 Trần Thị Trúc 19/10/2005 8B 8,2 7,9 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
81 Nguyễn Đình Anh 02/12/2005 8C 7,3 6,7 7,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
82 Bùi Nhật Ánh 26/01/2005 8C 8,7 7,5 8,2 Giỏi Tốt 3 Học sinh giỏi
83 Nguyễn Thị Bình 22/04/2005 8C 6,8 7,8 7,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
84 Hoàng Thị Kim Chi 09/02/2005 8C 6,7 6,7 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
85 Tôn Thị Diệp Chi 15/07/2005 8C 6,5 6,7 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
86 Trần Đình Công 24/08/2005 8C 8,4 6,8 8,0 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi
87 Tô Thành Đạt 30/04/2005 8C 6,7 6,8 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
88 Trần Hữu Đông 24/05/2005 8C 7,2 7,6 7,4 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
89 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 27/11/2005 8C 9,3 8,4 8,8 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
90 Hoàng Thị Hằng 14/03/2005 8C 8,1 8,3 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
91 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19/8/2005 8C 7,2 8,3 7,3 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
92 Tô Thị Phương Hiếu 05/03/2005 8C 7,9 7,9 8,0 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
93 Lê Viết Hoàn 17/11/2005 8C 7,1 6,2 6,7 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
94 Nguyễn Thị Hoàn 07/10/2005 8C 6,6 6,8 7,1 Khá Tốt 10 HS Tiên tiến
95 Nguyễn Thị Huế 31/08/2005 8C 5,9 7,2 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
96 Trần Đức Hưng 01/12/2005 8C 7,5 6,8 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
97 Vi Tuấn Khanh 10/12/2005 8C 7,2 7,1 7,3 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
98 Bùi Thị Vân Khánh 02/09/2005 8C 6,7 6,3 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
99 Trần Văn Kiên 18/01/2005 8C 9,7 7,0 8,2 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi
100 Bùi Phương Linh 05/10/2005 8C 7,2 6,3 7,1 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
101 Cao Thị Linh 25/07/2005 8C 6,8 6,7 7,1 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
102 Lê Trần Hữu Phi 20/12/2005 8C 7,6 6,9 7,6 Khá Tốt 9 HS Tiên tiến
103 Lê Đình Phương 26/05/2005 8C 7,2 7,1 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
104 Trần Thị Hoài Phương 25/03/2005 8C 8,8 7,8 8,1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
105 Vi Thái Quân 20/8/2005 8C 9,3 7,9 8,8 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
106 Hoàng Thị Quỳnh 19/01/2005 8C 8,0 7,6 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
107 Hoàng Trần Sang 28/10/2005 8C 7,7 6,3 6,6 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
108 Đặng Quang Sơn 10/06/2005 8C 8,2 6,8 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
109 Tô Thảo Sương 17/06/2005 8C 8,3 7,5 8,3 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi
110 Hoàng Thị Thái 10/02/2005 8C 8,2 8,0 7,8 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
111 Nguyễn Thế Thành 18/11/2005 8C 7,8 6,7 7,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
112 Hoàng Cao Thắng 04/01/2005 8C 8,1 7,4 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
113 Bùi Thị Thu Trang 16/08/2005 8C 7,2 6,1 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
114 Trần Thị Thùy Trang 18/08/2005 8C 6,5 6,7 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
115 Lê Đăng Trường 01/01/2005 8C 8,0 6,5 7,1 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
116 Trần Thị 26/1/2005 8C 7,4 6,8 7,4 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
Khối 9      
117 Cao Thị Ánh 13/08/2004 9A 5,7 6,7 6,5 Khá Khá 6 HS Tiên tiến
118 Lê Huy Dương 18/10/2004 9A 7,8 6,0 6,6 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
119 Lê Thị Hằng 11/02/2004 9A 6,5 6,6 6,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
120 Tô Thị Kim Lộc 06/12/2004 9A 6,4 6,9 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
121 Nguyễn Duy Lợi 25/10/2004 9A 6,7 6,3 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
122 Hoàng Trần Nhật Minh 04/05/2004 9A 6,8 6,3 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
123 Bùi Thị Mai Phương 14/04/2004 9A 5,8 6,8 7,0 Khá Tốt 7 HS Tiên tiến
124 Lê Phương Thảo 30/01/2004 9A 7,0 7,0 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
125 Mai Thị Thảo 06/02/2004 9A 5,4 6,8 6,7 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
126 Nguyễn Bá Thuận 19/09/2004 9A 7,9 7,5 7,7 Khá Tốt 14 HS Tiên tiến
127 Hoàng Thị Hoài Thương 09/01/2004 9A 7,9 7,7 7,8 Khá Tốt 10 HS Tiên tiến
128 Lê Thị Thu Trang 17/10/2004 9A 7,4 7,6 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
129 Lê Thị Minh 12/03/2004 9A 7,1 7,8 7,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
130 Hoàng Thị Ánh 25/10/2004 9B 6,5 7,3 6,7 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
131 Nguyễn Văn Bắc 19/01/2004 9B 6,6 7,0 6,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
132 Nguyễn Khánh Dương 04/09/2004 9B 6,8 7,7 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
133 Trần Văn Điểm 18/01/2004 9B 6,9 6,6 6,6 Khá Khá 6 HS Tiên tiến
134 Lê Tiến Hoàn 04/07/2004 9B 6,5 6,9 6,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
135 Đặng Ngọc Khuê 20/10/2004 9B 7,5 7,8 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
136 Chu Văn Nam 09/09/2004 9B 5,8 7,7 6,5 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
137 Trần Thị Nhung 01/03/2004 9B 6,4 6,8 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
138 Lê Huy Phúc 23/01/2004 9B 6,0 6,9 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
139 Lê Tiến Toàn 18/06/2004 9B 6,1 6,7 6,5 Khá Khá 2 HS Tiên tiến
140 Nguyễn Thị An 29/05/2004 9C 8,3 8,2 8,1 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
141 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/2004 9C 8,1 8,0 8,1 Giỏi Tốt 2 Học sinh giỏi
142 Nguyễn Kim Quốc Bình 09/05/2004 9C 7,4 7,1 6,6 Khá Khá 4 HS Tiên tiến
143 Hoàng Duy Cường 12/12/2004 9C 6,4 7,2 6,9 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
144 Trần Thị Diệp 29/05/2004 9C 6,0 7,5 6,9 Khá Tốt 13 HS Tiên tiến
145 Trần Văn Dũng 01/04/2004 9C 6,5 6,7 6,8 Khá Khá 7 HS Tiên tiến
146 Trần Thị Mỹ Duyên 26/09/2004 9C 8,2 7,6 7,7 Khá Tốt 7 HS Tiên tiến
147 Hoàng Thị Thùy Dương 08/12/2004 9C 9,4 8,7 8,7 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
148 Nguyễn Doãn Thành Đô 04/9/2004 9C 6,6 7,4 6,5 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
149 Nguyễn Thị Hương Giang 01/11/2004 9C 5,8 7,3 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
150 Trần Thị Hương Giang 19/09/2004 9C 6,0 7,4 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
151 Lê Phi Giáp 12/11/2004 9C 6,7 6,8 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
152 Lê Thị Hải 07/01/2004 9C 7,8 8,2 8,0 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
153 Mai Thị Hạnh 01/04/2004 9C 6,5 8,0 7,4 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
154 Lê Thị Hằng 28/10/2004 9C 6,2 7,2 6,7 Khá Tốt 9 HS Tiên tiến
155 Trần Thị Hằng 10/09/2004 9C 7,5 7,8 7,4 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
156 Nguyễn Trung Hiếu 08/06/2004 9C 6,6 6,7 6,5 Khá Khá 2 HS Tiên tiến
157 Trần Thị Huế 23/01/2004 9C 7,5 7,9 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
158 Đặng Thị Thu Huyền 01/11/2004 9C 7,6 8,0 7,4 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
159 Lê Thị Huyền 01/02/2004 9C 7,9 8,3 7,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
160 Trần Thị Huyền 10/05/2004 9C 6,1 7,8 7,3 Khá Tốt 10 HS Tiên tiến
161 Trần Thị Thúy Hường 18/07/2004 9C 6,9 7,6 7,4 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
162 Hoàng Thị Thùy Linh 01/07/2004 9C 6,0 8,0 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
163 Trần Thị Linh 13/11/2004 9C 7,7 8,7 7,9 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
164 Tôn Thị Loan 12/05/2004 9C 6,5 8,0 7,4 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
165 Trần Thị Minh Lợi 27/08/2004 9C 8,4 8,0 8,2 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
166 Bùi Thị Ngọc 04/04/2004 9C 7,7 7,6 7,9 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
167 Đặng Trần Bích Ngọc 11/09/2004 9C 5,2 8,6 6,7 Khá Tốt 7 HS Tiên tiến
168 Nguyễn Thị Thúy Ngọc 27/06/2004 9C 8,1 8,3 8,3 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
169 Bùi Đức Quang 30/07/2004 9C 8,5 8,0 8,3 Giỏi Tốt 4 Học sinh giỏi
170 Hoàng Thị Sen 04/04/2004 9C 6,4 8,1 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
171 Lê Văn Thắng 8/12/2004 9C 8,2 8,3 8,1 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
172 Ngô Thị Thoa 10/04/2004 9C 6,8 8,0 7,2 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
173 Trần Thị Thủy 29/05/2004 9C 7,9 8,6 8,2 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
174 Lê Đình Toàn 18/08/2004 9C 8,5 7,8 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
175 Đặng Quốc Tuấn 16/03/2004 9C 8,5 7,2 6,9 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
 
 

Nguồn tin: thcslytutrong::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

  LIÊN KẾT WEBSITE

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây